หลักสูตร : การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2

หลักสูตร การใช้งานสแกนเนอร์เพื่อสนับสนุนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2
วันที่อบรม : 30 ส.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายชวลิตร นาครองตร.0233339340087@most.go.th[REGISTRY]
นางธัญญ์อนงค์ อินทร์ห้างหว้าตร.02 - 333 3740thananong@most.go.th[CHECK-IN]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุญสรอย บุญเอื้อศท.023333816ิีbunsoy@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333812artukta@hotmail.com[CHECK-IN]
นางเสาวนีย์ สระบัวศปท.02-3333761saowanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางชลลดา วงศ์เปี้ยสค.023333782chollada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนารี เปรุนาวินสค.023333700002@kldjlask.com[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ ศิลปไพบูลย์สค.023333770pornthip.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาพรรณ กันทาสุขสค.023333795suphaphan@most.go.th[REGISTRY]
นางอนิดสรา หมั่นเรียนสค.023333793anidsara@most.go.th[REGISTRY]
นางอัมพร โกศลตระกูลสค.0233333771amporn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญนภา สุขขีสนย.023333847pennapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเยาวลักษณ์ หาญจริยากูลสนย.02-3333-849yaowaluk@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลสบค.023333753tipsiree.s@most.go.th[CONFIRMED]
นายธรรมนูญ มังคลานนท์สบค.023333753thammanoon@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปิยาภรณ์ โรจน์เจียงสบค.023334087piyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพรรษา กุลแก้วสบค.023333745supansa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลรัตน์ เรืองสว่างสร.0233337060085@most.go.th[CHECK-IN]
นางปรียาภรณ์ พรประภาสร.023333706preeyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางฟูธนิช นิราศภัยสร.0233338369ต่อ3702futanith@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรุณพักตร์ ธรรมนพรัตน์สร.023333705nutsarun@most.go.th[REGISTRY]
นายคเณศ แห่งพิษสส.0233339120091@most.go.th[CHECK-IN]
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สมรวยสส.023333913chidnapasd@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิตยา สุอินทร์สส.0233339270090@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบังอร สุขสงวนสส.023333700011@most.go.th[CHECK-IN]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.0233339880089@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคลสส.02-33337009ต่อ 3918suchanuch@most.go.th[CHECK-IN]
นางมนทิรา กันประเสริฐสอ.023333741montira@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปุณณาสา สมจิตต์สอว.0233339420088@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน