หลักสูตร : Internet/e-mail

หลักสูตร Internet/e-mail
วันที่อบรม : 12 ก.ย. 2556 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวสุภาพ สมใจเพ็ง

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายนายอลงกต ภูริเวทย์กพร. (ด้าน ววน.)023333700alongkot@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมศักดิ์ จ้อยทองมูลตร.023333969somsak@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอตินุช รุ่งมณีแสงตร.023333969atinuch.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูนศปท.023333762saowanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลารัตน์ รัตนขันติชัยศวภ.023333836ต่อ3716chalarat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวดาวริน สุขเกษมศวภ.023333700most222@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.023333700siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลภัสรดา บาลันสนย.023333864aueporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[CHECK-IN]
นายธนะชัย พละการมย์สส.023333957thanachai@most.go.th[CHECK-IN]
นายสรรณพ นาควานิชสส.02-3333954sannop@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกศักดิ์ ฐาปนะดิลกสส.02-33337009ต่อ 3958ekasak@most.go.th[CHECK-IN]
นางอรพรรณ ม่วงมณีสอ.02 333 3959oraphan@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน