หลักสูตร : Responsive Web Design

หลักสูตร Responsive Web Design
วันที่อบรม : 21 พ.ย. 2556 ถึง 22 พ.ย. 2556 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายเจนศักดิ์ ยุติธรรมมว.025775100janesak@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายธนัญชัย เทศวิรัชมว.0811237425thananchai@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกิตติ์ธัญญา บุญยกุลศิโรตม์วว.025779354kitthanya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายแทนวงศ์ แดงสุภาวว.025779352tanwong@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายกฤษณ์ ศรีหิรัญวศ.022017000 ต่อ 7470krite@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนวพร เลิศธาราทัตวศ.022017494nawaporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรษชล รัตนปาณีวศ.022017285passachon@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัคริมา บุญอยู่วศ.022017285akarima@dss.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายนัฐชัย ปรังพันธุ์ศวภ.0800366988nuttachai.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายรัฐกรณ์ ทาศรีศวภ.0909947754lufy_haha@hotmail.com[CHECK-IN]
นายศราวุธ ตนานนท์ชัยศวภ.038-394790-2sarawut.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ศวภ.023333861suparat.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายเติมศักดิ์ เนียมบุญเจือสทน.0850859577tremsak_n@hotmail.co.th[CHECK-IN]
นายอรรถวุฒิ ภิรมย์สทน.0897707616attawuth@tint.or.th[CHECK-IN]
นายอาทิตย์ สมวาทีสทอภ.021414517arthit@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิวิมล ทองกลมสร.02-333-4038sasiwimon.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์เขต ใบสุขันธ์สสน.026427132#516phithakkhet@haii.or.th[CHECK-IN]
นายอดิเทพ ไชยรุ่งเรืองสสน.026427132 #508aditep@haii.or.th[CHECK-IN]
นางชลภัสส์ มีสมวัฒน์อพ.025779999#1475chonlaphat@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาววรรณวจี สุจริตธรรมอพ.0815625649rainny.f@gmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน