หลักสูตร : PHP Web services

หลักสูตร PHP Web services
วันที่อบรม : 25 พ.ย. 2556 ถึง 29 พ.ย. 2556 จำนวนวันอบรม : 5 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายชูศักดิ์ กอนดีมว.0839703861chusak@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายแทนวงศ์ แดงสุภาวว.025779352tanwong@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายธวัชชัย สุขสายวศ.022017513np2915@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพรรษชล รัตนปาณีวศ.022017285passachon@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัคริมา บุญอยู่วศ.022017285akarima@dss.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วัฒนบุตรศวภ.038394791jirawat.w@most.go.t[CHECK-IN]
นางสาวสิริวิภา พูนหลำศวภ.02-333-3700 ext.5001siriwipa.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายเติมศักดิ์ เนียมบุญเจือสทน.0850859577tremsak_n@hotmail.co.th[CHECK-IN]
นางสาวพัชรินทร์ อรุณรัติยากรสสน.0811310651phatcharin.a@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมธุรส ศักดารณรงค์สสน.087-067-1116mathurot@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนัฐพร ศรีสุขอพ.0820162121nattaporn@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายวาทิต พิรุณรัตน์อพ.025779999#1471wathit@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน