หลักสูตร : การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 1

หลักสูตร การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 1
วันที่อบรม : 10 มี.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายนรินทร์ ปั้นเทียน

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาววัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจกก.023333806watcharinthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิขณัฐก์ มานุวงศ์กพร. (ด้าน ววน.)0233333974skn_manuwong@hotmail.com[CHECK-IN]
นางธัญญ์อนงค์ อินทร์ห้างหว้าตร.02 - 333 3740thananong@most.go.th[CONFIRMED]
นางกมลวรรณ เอกสมบูรณ์ศปท.023333824ต่อ3730kamonwan@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูนศปท.023333762saowanee.p@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสาริสา บุญเนตรศวภ.02-33337009ต่อ 3919bunyarat@most.go.th[CHECK-IN]
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.023333781kamthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นายจักรพงษ์ เกษเงินสค.02-3333788jakraphong@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวณฐมน ชื่นด้วงสค.023333783natamon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยวงษ์์สค.023333786saovaluck@most.go.th[CONFIRMED]
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุลสนย.023333860luksanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี มานิชพงษ์สนย.023333859anchalee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุจิตรา จิตตะเสนสบค.023333749sujittra.j@most.go.th[CHECK-IN]
นายรวี ตีวกุลสปคร.023333967rawee@most.go.th.[CONFIRMED]
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรมสปคร.02-3333967sunee@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวกัลยา จีนเหลียงสม.023333908kalaya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกาญจนา ชุ่มเย็นสม.0854630470chumyen.k@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวธัญลักษณ์ สุทัตโตสม.023333902thanyalak@most.go.th[CHECK-IN]
นางกัญญา ศรีนวลชาติสส.02-33337009ต่อ 3927kanya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิตติมา ปั้นจาดสส.023333927jittima.p@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวจิตติมา เหมือนเสนสส.023333958่jittima@most.go.th[CONFIRMED]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CONFIRMED]
นายเฉลิมชัย อยู่สำราญสส.02-33337009ต่อ 3951chalermchai@most.go.th[CHECK-IN]
นายชุมพล เยาวภาสส.02-33337009ต่อ 3928chumpon@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรีสส.02-33337009ต่อ 3952chotirak@most.go.th[CHECK-IN]
นางดารนี ศุภธีรารักษ์สส.02-33337009ต่อ 3950daranees@most.go.th[CONFIRMED]
นายธนะชัย พละการมย์สส.02-33337009ต่อ 3957thanachai@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณิศา สัตยารัฐสส.0233356835pannisa@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูสิทธิพงษ์ คุณดิลกวัฒนะสส.02-33337009ต่อ 3951phusittipong@most.go.th[CHECK-IN]
นายเมธี ลิมนิยกุลสส.023333862mathee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรุจิรา ขันติมนต์สส.02-33337009ต่อ 3916rujira@most.go.th[CHECK-IN]
นายฤทธิรงค์ วิภาตะศิลปินสส.02-33337009ต่อ 3941rittirong@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาววิมลศิริ ทองแตงสส.023333918vimonsiri_t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุกัญญา อินอ่อนสส.02-33337009ต่อ 3946sukanya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุจิรัส สังข์ทองสส.02-33337009ต่อ 3956suchirasa@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคลสส.02-33337009ต่อ 3918suchanuch@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอรอนงค์ นาควานิชสส.02-33337009ต่อ 3925onanong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจจนา เลิศภูวิวัฒน์สส.02-33337009ต่อ 3918auchana@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี งอยผาลาสส.02-33337009ต่อ 3918anchalee_ng@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญสส.023334062ekapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกศักดิ์ ฐาปนะดิลกสส.02-33337009ต่อ 3958ekasak@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรี เอี่ยมแฝงกรุงสสก.02 333 3700 ต่อ 3732patchree@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวชลารัตน์ มีแก้วสอ.02 333 3700 ต่อ 3724chalarat.pr@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวดารณี ดีประเสริฐสอ.023333758dadee@most.go.th[CHECK-IN]
นางนันทพัทธ์ ทนต์ประเสริฐเวชสอ.02 333 3736nantapat@most.go.th[CHECK-IN]
นายปราโมทย์ ป้องสุธาธารสอ.023333700pramot@most.go.th[CONFIRMED]
นางปรียาภรณ์ พรประภาสอ.023333733preeyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสะการะ พวงเพ็ชร์สอ.023333721sakara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรางค์ สมพงษ์สอ.023333734surang@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอนงค์ คำไทรแก้วสอ.023333725anong@most.go.th[CHECK-IN]
นายชาญวิทย์ ตรีเดชสอว.023333918charnwit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์สอว.02-3333942tipawan@most.go.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน