หลักสูตร : Social Media Programming

หลักสูตร Social Media Programming
วันที่อบรม : 19 ธ.ค. 2556 ถึง 20 ธ.ค. 2556 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายเจนศักดิ์ ยุติธรรมมว.025775100janesak@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกิตติ์ธัญญา บุญยกุลศิโรตม์วว.025779354kitthanya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวดลยา สุขปิติวศ.02-2017494dollaya@dss.go.th[CHECK-IN]
นายธวัชชัย สุขสายวศ.022017513np2915@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวลัดดาวัลย์ เยียดยัดวศ.022017438laddawan@dss.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนา พิรุณสารศท.023333827yutthana.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายกรกต ท้าวศรีบุญเรืองสดร.0832004004korakod@narit.or.th[CHECK-IN]
นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐสร.0 2333 3709siranath@most.go.th[CHECK-IN]
นายจักรกฤช ช้างก้อนสวทช.0879757592่jakkrich.changgon@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายชวลิต ยงยุทธอำไพสวทช.0871037333chavarit.yongyutampai@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายณัฐวุฒิ ปาลีกุยสสน.026427132 ext 526nutthawut@haii.or.th[CHECK-IN]
นายมโนรถ ตั้งเสวีพันธ์สสน.026427132 ext 510manorot@haii.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน