หลักสูตร : การพัฒนา Web service ด้วย REST

หลักสูตร การพัฒนา Web service ด้วย REST
วันที่อบรม : 13 มี.ค. 2557 ถึง 14 มี.ค. 2557 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวพรรษชล รัตนปาณีวศ.022017285passachon@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัคริมา บุญอยู่วศ.022017285akarima@dss.go.th[CHECK-IN]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายนัฐชัย ปรังพันธุ์ศวภ.0800366988nuttachai.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายอรรถวุฒิ ภิรมย์สทน.0897707616attawuth@tint.or.th[CHECK-IN]
นายคณิตพัฒน์ ประไพสวทช.0859235912kanitpat.pra@biotec.or.th[CHECK-IN]
นายจักรกฤช ช้างก้อนสวทช.0879757592jakkrich.changgon@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญสส.023333918ekapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายธีรสันต์ รัตนบำรุงอพ.0866896720haard_mix@hotmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน