หลักสูตร : การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus

หลักสูตร การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus
วันที่อบรม : 26 มี.ค. 2557 ถึง 28 มี.ค. 2557 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอตินุช รุ่งมณีแสงตร.023333969atinuch.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนวพร เลิศธาราทัตวศ.022017494nawaporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นายสมบัติ คงวิทยาวศ.022017435sombat@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ มาลัยกรองศท.023333700 ต่อ7003nuttapong_m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลารัตน์ รัตนขันติชัยศวภ.0909799707chalarat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.023333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุไรวรรณ อิ่มวิเศษสนย.023333968uraiwan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดามาส สุทธิชัยเมธีสปคร.023333876jindamas@most.go.th[CHECK-IN]
นายคเณศ แห่งพิษสส.0233339120091@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพสุภา ชินวรโสภาคสส.023333920pasupha@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพจนพร แสงสว่างสสก.02 333 3732pojjanaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3732siriluck@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณสอ.02 333 3732chonticha@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์สอ.02 333 3732neeranutch@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชนกานต์ เรือนทองอพ.0866555400chonakan@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายธานี หลินลาโพธิ์อพ.0816821838thaitopxp@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาววชิรพร ดิษฐสมบูรณ์อพ.0869964989wachiraporn@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาววรรณภา แก้วล้วนอพ.0840315187wawa_artkvc@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวศศิวิมล กิจสมโภชน์อพ.0830438089sasiwimon@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายสุขเกษม อ่อนหวานอพ.02-5779999 Ext 1516sukhasam@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภัทรา เจริญรักษ์รัตนะอพ.0863807561supattra@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอภิรดี พัฒนิบูลย์อพ.0918785015apiradee@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน