หลักสูตร : เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดียด้วย Flip Album

หลักสูตร เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดียด้วย Flip Album
วันที่อบรม : 01 เม.ย. 2557 ถึง 02 เม.ย. 2557 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายวนัท ตะเภาพงษ์วศ.022017289vanut@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ มาลัยกรองศท.023333700 ต่อ7003nuttapong_m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[CHECK-IN]
นายอรรถวุฒิ ภิรมย์สทน.0897707616attawuth@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเกิดศิริ ขันติกิตติกุลสวทช.0-2564-700000176@most.go.th[CHECK-IN]
นายจุมพล เหมะคีรินทร์สวทช.0-2564-700000176@most.go.th[CHECK-IN]
นายชุมพล พินิจธนสารสวทช.025647000/1170chumphol@nstda.or.th[CHECK-IN]
นางสาววีรวรรณ เจริญทรัพย์สวทช.025647000wewenaka@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรีสส.02-33337009ต่อ 3952chotirak@most.go.th[CHECK-IN]
นายทินกร รสรื่นสส.023333947tinnakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปวีณา สังข์ศรีอินทร์สส.023333926l.paweena.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพสุภา ชินวรโสภาคสส.023333920pasupha@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพจนพร แสงสว่างสสก.02 333 3732pojjanaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3732siriluck@most.go.th[CHECK-IN]
นายภควัต บุญห่อสสน.026427034 ต่อ 631pakawat@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณสอ.02 333 3732chonticha@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์สอ.02 333 3732neeranutch@most.go.th[CHECK-IN]
นายชาญวิทย์ ตรีเดชสอว.023333943Charnwit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชนกานต์ เรือนทองอพ.0866555400chonakan@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางชลภัสส์ มีสมวัฒน์อพ.025779999#1475chonlaphat@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายนายชวกร กัณหดิลกอพ.0813651261chawakorn@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายพีระณัฏฐ์ โบกรณีย์อพ.02 577 9999pmuseum@gmail.com[CHECK-IN]
นายภาสกร เอื้ออภิญญกุลอพ.025779999#1475pasakorn@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาววรภร ฉิมมีอพ.025779999#1473woraporn@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาววรรณวจี สุจริตธรรมอพ.0815625649rainny.f@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวศศิวิมล กิจสมโภชน์อพ.0830438089sasiwimon@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรัตนา ผิวนวลอพ.025779999 ต่อ 2128littlemay91@hotmail.com[CHECK-IN]
นายอนันต์ ธานีอพ.0866512721anun@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน