หลักสูตร : การใช้งานระบบการจัดทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำฐานข้อมูลข้อตกลง (MoU) /โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

หลักสูตร การใช้งานระบบการจัดทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำฐานข้อมูลข้อตกลง (MoU) /โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันที่อบรม : 05 มี.ค. 2557 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายอภินันทน์ เสริมศรี

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพสม.023333905kamolrat@most.go.th[CHECK-IN]
นายกฤษดากร ปิ่นทองสม.023333903kritsadakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัลยา จีนเหลียงสม.023333908kalaya@most.go.th[CHECK-IN]
นางฐมาภรณ์ อภิสนธิ์สม.023333901thamaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางดวงดาว หนูแก้วสม.023333896duangdao@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทรรศน์ไท เพ็งผ่องสม.0872881754jp_pengpong@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนรินทร ทับแสงสม.0863472189ืnarinthornfuse@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนฤมล ฤทธาพรมสม.0849611696nareumonritt@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนันทิกานต์ มั่นมากสม.023333902nanthikarn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปภัสสร สุนทรสม.0935841415papadsonsoonthorn@gmail.com[CHECK-IN]
นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์สม.0814449550rottawich@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสมศรี ก่ำเสนสม.023333892somsri@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฑามาศ ทองบางใบสอว.023333942jutamas.t@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน