หลักสูตร : เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง

หลักสูตร เทคนิคในการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Microsoft Excel ขั้นสูง
วันที่อบรม : 08 เม.ย. 2557 ถึง 10 เม.ย. 2557 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายนายอลงกต ภูริเวทย์กพร. (ด้าน ววน.)023333700alongkot@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมัทรีพร รักษารักษ์กพร. (ด้าน ววน.)023333972mattreporn.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.023333965poonyata@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอตินุช รุ่งมณีแสงตร.023333969atinuch.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรัตติญา เขียวทองปส.025967600 ต่อ 4110rattiya@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวคุณากร จันทร์ไพศรีมว.0858624288kunakorn@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางกิตติพร เหล่าแสงธรรมวศ.022017347-9kittiporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นายสมบัติ คงวิทยาวศ.022017435sombat@dss.go.th[CHECK-IN]
นายปราการ เลาหวัฒนาวณิชย์ศลช.0891303006prakarn@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิธร มีจิตร์ศลช.0876869643sasithorn@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก เหรียญประยูรศวภ.023333700pornchanok.r@most.go.t[CHECK-IN]
นางสาวสาริสา บุญเนตรศวภ.02-33337009ต่อ 3919bunyarat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุดาวรรณ ฤทธิเนียมศวภ.0866951746sudawan@most.go.th[CHECK-IN]
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.023333781kamthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรฉัตร ลือชัยสค.023333782orachat.lue@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาวัลย์ ศรีจันทร์อินทร์สซ.023543954wilawan@slri.or.th[CHECK-IN]
นายวสุพันธุ์ วงษ์ดีสทน.024019889vasupan.29@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสายนที ทุมมาสทน.0851139511bo.glacier@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวกนกวรรณ กัณหะกิติสทอภ.021414566gkanokwan@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสุวลักษณ์ นาคยาสทอภ.0854809086suwalak@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.023333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์สบค.023333747wilasinee.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ นีสันเทียะสบค.0819674100sirirat.n@most.go.th[CHECK-IN]
นายกฤษดากร ปิ่นทองสม.023333903kritsadakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์สม.0814449550rottawich@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3700 ต่อ 3732sine_wega@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์สอ.02 333 3732neeranutch@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปณิชา วีรปัญญากูลทวี สอวช.021605432 pranicha_oilz@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวยุวดี อัณฑสูตรสอวช.021605432 ต่อ 604yuwadee@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกนิษฐ์ พันธุ์ยิ้มอพ.025779999kanit@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวภารดี ฉัตร์เทอพ.025779999 ต่อ 1939paradee@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน