หลักสูตร : เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word ในสำนักงานขั้นสูง

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Word ในสำนักงานขั้นสูง
วันที่อบรม : 28 เม.ย. 2557 ถึง 29 เม.ย. 2557 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววาริณี หนันตะกพร. (ด้าน ววน.)02-333-3972warini@most.go.th[CHECK-IN]
นางกนกวรรณ ประกระโทกปส.086-7203593kanokwan@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนัฏฐาภรณ์ เพ็งล้อมปส.02-5967600 ต่อ 3612nattaporn@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปทิตตา กรพิพัฒน์ปส.025967600ต่อ2120patitta@oaep.go.th[CHECK-IN]
นายปราลม จาดโห้ปส.02-5967600ต่อ2122pralom@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางกาญจนา แสวงแก้วมว.025775100kanchana@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทกา บุตรวันมว.025775100nantaka@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐกานต์ สมบุญยิ่งวว.0-2577-9000z@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมยุรี ศรีประโชติวว.02-5779000 ต่อ 9101mayuree@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางเพ็ญพิชชา เข็มเงินวศ.0220170000033@most.go.tส[CHECK-IN]
นายมาณพ สิทธิเดชวศ.0811735587smanop@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333812artukta@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสุภาพ สมใจเพ็งศท.0-2333-3700 ต่อ 7003supap.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.023333700siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมุทธมาศ วงศ์วานิชสทน.0866859443muttamas@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาววิลาสินี กะกุลนิตย์สทน.0801041883Vilasineek@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริวิมล พงษ์อักษรสทอภ.0-2141-4444 z@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสุนทรี ศรีสุวรรณสทอภ.0-2141-4415soontree@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกาญจนา สิงห์ทวีศักดิ์สบค.02-333-3973kanjana.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลสบค.023333753tipsiree.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปัทมาพร บุญหนุนสบค.023333752pattamaporn.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลรัตน์ ทองประไพสม.023333905kamolrat@most.go.th[CHECK-IN]
นายนเรศ เข่งเงินสสน.0818285118nares@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรางค์ สมพงษ์สอ.023333734surang@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปุณณาสา สมจิตต์สอว.023333942punnasa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิรยา ศรีสิมารัตน์สอวช.021605432 ต่อ 211wiraya@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอรวรรณ วัฑฒนะพงศ์สอวช.021605432 ต่อ 602orawan@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกนิษฐ์ พันธุ์ยิ้มอพ.025779999kanit@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน