กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft Excel 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 26-01-2011
วันสิ้นสุดอบรม 26-01-2011
วิทยากร นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
สถานะ เปิดอบรม