กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป รอบที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 11-03-2011
วันสิ้นสุดอบรม 11-03-2011
วิทยากร นายนรินทร์ ปั้นเทียน
สถานะ เปิดอบรม