กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สร้างสื่อการเรียนรู้แบบมืออาชีพง่ายๆ ด้วย Adobe Captivate
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 11-06-2014
วันสิ้นสุดอบรม 13-06-2014
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม