กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft PowerPoint 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 17-09-2014
วันสิ้นสุดอบรม 17-09-2014
วิทยากร นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง
สถานะ เปิดอบรม