กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร จัดสรรความคิดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนผังความคิด
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 14-03-2011
วันสิ้นสุดอบรม 16-03-2011
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม