กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft PowerPoint 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 07-01-2015
วันสิ้นสุดอบรม 07-01-2015
วิทยากร นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง
สถานะ เปิดอบรม