กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 16-02-2015
วันสิ้นสุดอบรม 16-02-2015
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม