กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่นที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นที่ 1
วันเริ่มอบรม 02-03-2015
วันสิ้นสุดอบรม 02-03-2015
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม