กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การตกแต่งภาพดิจิตอล
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 24-03-2011
วันสิ้นสุดอบรม 24-03-2011
วิทยากร นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง
สถานะ เปิดอบรม