กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 4
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่น 4
วันเริ่มอบรม 07-04-2015
วันสิ้นสุดอบรม 07-04-2015
วิทยากร UNKNOWN
สถานะ เปิดอบรม