กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่นที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นที่ 3
วันเริ่มอบรม 07-04-2015
วันสิ้นสุดอบรม 07-04-2015
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม