กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 6
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่น 6
วันเริ่มอบรม 07-05-2015
วันสิ้นสุดอบรม 07-05-2015
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม