กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft PowerPoint 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 19-05-2015
วันสิ้นสุดอบรม 19-05-2015
วิทยากร นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง
สถานะ เปิดอบรม