กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 8
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่น 8
วันเริ่มอบรม 08-06-2015
วันสิ้นสุดอบรม 08-06-2015
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม