กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายขึ้นด้วย Infographic สื่อแห่งอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 15-07-2015
วันสิ้นสุดอบรม 17-07-2015
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม