กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 10
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่น 10
วันเริ่มอบรม 06-07-2015
วันสิ้นสุดอบรม 06-07-2015
วิทยากร UNKNOWN
สถานะ เปิดอบรม