กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร สร้างแบบฟอร์มบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วย Excel
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 31-08-2015
วันสิ้นสุดอบรม 02-09-2015
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม