กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง สป.วท. รุ่น 11
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่น 11
วันเริ่มอบรม 04-08-2015
วันสิ้นสุดอบรม 04-08-2015
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม