กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบหนังสือเวียนของ สป.วท.
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 23-12-2015
วันสิ้นสุดอบรม 23-12-2015
วิทยากร นายอภินันทน์ เสริมศรี
สถานะ เปิดอบรม