กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การสร้างระบบ e-learning ด้วย Moodle
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 20-04-2016
วันสิ้นสุดอบรม 22-04-2016
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม