กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 25-04-2016
วันสิ้นสุดอบรม 27-04-2016
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม