กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 07-03-2016
วันสิ้นสุดอบรม 08-03-2016
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม