กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การบริหารจัดการระบบ G-Chat สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 26-05-2016
วันสิ้นสุดอบรม 26-05-2016
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม