กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft Powerpoint 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 26-05-2011
วันสิ้นสุดอบรม 26-05-2011
วิทยากร นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง
สถานะ เปิดอบรม