กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบ Government Secure Chat (G-Chat) สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม รุ่นที่ 2
วันเริ่มอบรม 07-06-2016
วันสิ้นสุดอบรม 07-06-2016
วิทยากร UNKNOWN
สถานะ เปิดอบรม