กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้งานสูตรและฟังก์ชั่นใน Excel ขั้นสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 21-07-2016
วันสิ้นสุดอบรม 22-07-2016
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม