กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร ระบบบริหารจัดการแบบสำรวจออนไลน์ LimeSurvey
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 06-09-2016
วันสิ้นสุดอบรม 08-09-2016
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม