กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 02-08-2016
วันสิ้นสุดอบรม 02-08-2016
วิทยากร นายภูษิต โพธิ์แสง
สถานะ เปิดอบรม