กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งาน Angular JS 2 สำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 21-11-2016
วันสิ้นสุดอบรม 23-11-2016
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม