กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ PDF
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 24-11-2016
วันสิ้นสุดอบรม 24-11-2016
วิทยากร นายภูษิต โพธิ์แสง
สถานะ เปิดอบรม