กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft Powerpoint 2007
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 27-01-2011
วันสิ้นสุดอบรม 27-01-2011
วิทยากร นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง
สถานะ เปิดอบรม