กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบทำเนียบนามผู้ใช้โทรศัพท์ สป.วท.
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 25-11-2016
วันสิ้นสุดอบรม 25-11-2016
วิทยากร นายอภินันทน์ เสริมศรี
สถานะ เปิดอบรม