กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP สำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจรับ ของ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 08-12-2016
วันสิ้นสุดอบรม 08-12-2016
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม