กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft Excel
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 16-01-2017
วันสิ้นสุดอบรม 16-01-2017
วิทยากร นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุล
สถานะ เปิดอบรม