กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร Microsoft PowerPoint
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 18-01-2017
วันสิ้นสุดอบรม 18-01-2017
วิทยากร นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์
สถานะ เปิดอบรม