กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 06-03-2017
วันสิ้นสุดอบรม 08-03-2017
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม