กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 29-03-2017
วันสิ้นสุดอบรม 31-03-2017
วิทยากร UNKNOWN
สถานะ เปิดอบรม