กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 15-03-2017
วันสิ้นสุดอบรม 15-03-2017
วิทยากร นายดนัย ครุธาโรจน์
สถานะ เปิดอบรม